Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος " http://www.psychologoskaterini.gr/ " είναι η επαγγελματική ιστοσελίδα του Φοίβου Χαριτόπουλου, Ψυχολόγου- Ψυχοθεραπευτή, διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου και κατόχου παντός πνευματικού δικαιώματος συνδεδεμένου με αυτή. Από την έναρξή της, η παρούσα ιστοσελίδα εναρμονίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «…για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», καλουμένου και ως (GDPR - General Data Protection Regulation), για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά είτε από το σχετικό διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς κι ως ακολούθως.

 

Τι είναι προσωπικό δεδομένο, τι είναι προσωπικό δεδομένο ειδικής κατηγορίας, ποιο το υποκείμενο αυτών

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται και χαρακτηρίζει ένα φυσικό πρόσωπο όπως είναι το όνομα και το επάγγελμά, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή του και αφορά σε ταυτοποιημένο πρόσωπο ή μπορεί να το ταυτοποιήσει. Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας είναι τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του προσώπου, την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Μερικά από αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα με ιδία συγκατάθεση ή όταν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει. Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα (απλά ή ειδικής κατηγορίας).

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)

 

Για την επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να έχετε πλήρη γνώση για το:

 1. Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
 3. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 4. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 5. Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 6. Το χρόνο διατήρησης
 7. Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
 8. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, που εδρεύει στην Κατερίνη, στην οδό 16ης Οκτωβρίου 2, ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για την αξιολόγηση και θεραπεία ανθρώπινων προβλημάτων ψυχικής υγείας καθορίζοντας το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία).

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ψυχολόγο Φοίβο Χαριτόπουλο, Υπεύθυνο επικοινωνίας, στο 6942056392 ή/και στο mail foivoschari@gmail.com.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου για την παροχή των υπηρεσιών της επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 1. Δεδομένα πελατών: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, διεύθυνση, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, email, ηλικία, τόπος γέννησης, φύλο, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εθνοτική προέλευση, όνομα συζύγου, ηλικία συζύγου, επάγγελμα συζύγου, ονόματα/ηλικίες τέκνων, ονόματα αδερφών, εκπαιδευτικό επίπεδο, δεδομένα υγείας.
 2. Δεδομένα προμηθευτών – συνεργατών: Επωνυμία, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την απόφαση 31/2008 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο επαγγελματίας του τομέα υγείας και συγκεκριμένα ψυχικής υγείας, δύναται να τηρεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και το αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, τη διεύθυνση του θεραπευόμενου, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας στον πελάτη όπως ενδεικτικά το λόγο επίσκεψης, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση ή την αγωγή που ακολουθήθηκε (ιατρικό ιστορικό), το ιστορικό του προβλήματος που απασχολεί το θεραπευόμενο, το γενικό ψυχοκοινωνικό ιστορικό και την ψυχοθεραπευτική πορεία του θεραπευόμενου.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αρχών σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, για το σύνολο των επεξεργασιών που αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
 • Είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.2 και 10 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες (ευαίσθητων) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με νόμιμη βάση (α) την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. (η’) του ΓΚΠΔ, καθώς η παροχή στηρίζεται σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας (β) την ανάγκη εκτέλεσης των υποχρεώσεων και άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων της επιχείρησης ή δικών σας, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (γ) τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα κατά το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. (στ’) του Γενικού κανονισμού και (δ) την ανάγκη εκπλήρωσης σκοπών αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπών επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού. 

Καθώς η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία των άλλων προσώπων (επαγγελματιών) που έχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ν. 991/1979  (άρθρο 9, παρ. 3 του ΓΚΠΔ), μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας https://psychologoskaterini.gr, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας μέσα από τη χρήση cookies (Πολιτική Cookies), είναι η προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλες επιθέσεις και κατάχρηση. Επιπροσθέτως συλλέγουμε δεδομένα με σκοπό την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται από τη Google Analytics και περιλαμβάνουν τη γεωγραφική θέση του επισκέπτη, τη συσκευή που χρησιμοποιεί, το λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο, τη διεύθυνση IP  και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του. Η Google έχει ανανεώσει τις πολιτικές απορρήτου της κατάλληλα, ώστε να είναι συμβατές με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαικής Ένωσης. Η εν λόγω πολιτική είναι προσβάσιμη σε αυτό τον σύνδεσμο: https://privacy.google.com/businesses/. Σε περίπτωση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας και να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων είναι προαιρετική και όταν κάποιος τη χρησιμοποιεί, συλλέγουμε δεδομένα κατά την εγγραφή του, για τη χρήση της υπηρεσίας Newsletter/περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/επισκέπτη και αποθηκεύονται με σκοπό την τακτική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υπηρεσία Newsletter λειτουργεί μέσω τρίτου παρόχου, του διαδικτυακού λογισμικού Mailchimp και αποθηκεύονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://mailchimp.com/legal/privacy/.  Δίχως τη λήψη και επεξεργασία αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών αυτών από την ιστοσελίδα μας. 

Κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο κατά δική σας απαίτηση. Ειδικότερα, στη διαδικασία έκδοσης έκθεσης ψυχικής υγείας σε ανήλικο και μόνο κατόπιν αιτήματος σας, διαβιβάζεται έκθεση ή/και αξιολόγηση ή/και ψυχομετρικό τεστ σε σχολικούς οργανισμούς ή κέντρα ψυχικής υγείας ή/και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Τα απλά προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση), διαβιβάζονται στον εξωτερικό λογιστή, ο οποίος δεσμεύεται με ρήτρα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, με σκοπό την τήρηση νόμιμης υποχρέωσης της εταιρείας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων 

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, εντάσσεται στην κατηγορία των άλλων προσώπων (επαγγελματιών), που έχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ν. 991/1979  (άρθρο 9, παρ. 3 του ΓΚΠΔ) και  μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η επιχείρηση διατηρεί τα στοιχεία που συλλέγει για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψη (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την απόφαση 31/2008 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως προς την επεξεργασία και τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, εντάσσονται στο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας αρ. 14 παρ. 4 Ν.3418/2005). Στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία θα διαγραφούν, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του φυσικού υποκειμένου, εκτός αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα σε περίπτωση τήρησης μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για επιστημονικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς λόγους, δύναται να διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα, χωρίς καμία δυνατότητα ταυτοποίησης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, σέβεται το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στην διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητα σας.

Τρόποι Άσκησης των Δικαιωμάτων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ψυχολόγο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων Φοίβο Χαριτόπουλο, για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού του σκοπού, ανάκλησης της συναίνεσης εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε αυτή, δικαίωμα υποβολής στην Αρμόδια εποπτική αρχή) στο τηλέφωνο 6942056392 ή στο mail foivoschari@gmail.com.

Η επιχείρηση θα ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα σας εντός μήνα. Η προθεσμία δύναται να παραταθεί σε επιπλέον δύο μήνες ενημερώνοντάς σας για τους λόγους που απαιτείται η εν λόγω καθυστέρηση.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιανδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να προσφύγετε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ιστοσελίδα: www.dpa.gr) στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, έχει εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για το σκοπό της προστασίας των προσώπων και αγαθών από παράνομες και κακόβουλες ενέργειες.

Η κάμερα είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό της επιχείρησης και συγκεκριμένα εστιασμένη στην είσοδο (πόρτα). Δεν λαμβάνουμε εικόνα από το γύρο δημόσιο χώρο, υπάρχει ενημερωτική πινακίδα και το κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η κάμερα δεν καταγράφει ήχο και ο χρόνος διατήρησης του υλικού λήψης είναι 15 ημέρες και μετά καταστρέφεται. Πρόσβαση έχει μόνο ο ψυχολόγος Φοίβος Χαριτόπουλος.

Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η επιχείρηση του ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επιλέγει και χρησιμοποιεί πρόγραμμα με ρυθμίσεις αυξημένης προστασίας και ασφάλειας με δυνατότητα πρόσβασης μόνο στα άτομα που εμπλέκονται στην επεξεργασία αυτών, τα οποία δεσμεύονται με όρους τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (http://www.psychologoskaterini.gr) και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

Οι παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ενημερωμένη μέχρι τις 15.03.2022

 

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Ο διαδικτυακός τόπος https://www.psychologoskaterini.gr είναι η επαγγελματική ιστοσελίδα του Ψυχολόγου Φοίβου Χαριτόπουλου, ο οποίος είναι  διαχειριστής και ιδιοκτήτης αυτής.

Α.1. Γενικοί  Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη και δίχως επιφύλαξη, αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση η χρήση της σελίδας πρέπει να διακοπεί από τον επισκέπτη. Για τον πιο πάνω λόγο, έκαστος επισκέπτης απαιτείται να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και της σχετικής πολιτικής απορρήτου πριν πλοηγηθεί σε αυτήν ή χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Α.2. Newsletters - Ενημερωτικά δελτία

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Newsletter η οποία παρέχει μια περιοδική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Με την εγγραφή του στη σχετική υπηρεσία ο επισκέπτης καταχωρεί και γνωστοποιεί στο διαχειριστή της σελίδας τα προσωπικά δεδομένα του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Η διαχειριστής και ιδιοκτήτης της σελίδας εγγυάται ότι τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου όπως αυτή παρουσιάζεται στον παρόντα σύνδεσμο. Μη αποδοχή της αποστολής των εν λόγω προσωπικών δεδομένων από το χρήστη, ισούται με μη δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας Newsletter. Κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία, ο επισκέπτης, συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την περιοδική αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, με περίοδο η οποία επιλέγεται αποκλειστικά από το διαχειριστή της ιστοσελίδας και δεν είναι εξ’ αρχής αυστηρά προσδιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης δεν επιθυμεί πλέον την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δίδεται σε αυτόν η δυνατότητα της άμεσης διαγραφής (unsubscribe) του από αυτήν. Το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων καλύπτεται πλήρως από τους όρους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.

Α.3. Calendar - Κλείσιμο ραντεβού Online

Μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.psychologoskaterini.gr, έχετε την δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Μετά την συμπλήρωση των πεδίων και για την επιτυχή καταχώρηση του ραντεβού θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το ραντεβού σας μέσω του e-mail που θα λάβετε. Για τυχόν ακύρωση του ραντεβού σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6942056392 ή να αποστείλετε σχετικό e-mail στο foivoschari@gmail.com. Τέλος, σε περίπτωση επιθυμίας σας για διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με κάποιον από τους προαναφερθείς τρόπους.

Α.4. Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας και των ενημερωτικών δελτίων αποτελεί ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη και διαχειριστή αυτής, Φοίβου Χαριτόπουλου ο οποίος είναι επίσης και κάτοχος οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος συνδεδεμένου με την παρούσα. Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τους εγχώριους και Ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων και για το λόγο αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Η αναδημοσίευση κειμένων της ιστοσελίδας επίσης απαγορεύεται, εκτός και αν ενημερωθεί και συναινέσει προς τούτου ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής, όμως σε κάθε περίπτωση η αναδημοσίευση θα πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό λεκτικό της πηγής,  του περιεχομένου, καθώς και σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί στην πηγή αυτή, για λόγους πιστότητας της πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης της παρούσας δύναται να αιτηθεί την απομάκρυνση του περιεχομένου από την ιστοσελίδα αναδημοσίευσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεσαι να κινηθεί νομικά με σκοπό την προστασία των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Α.5. Χρήση συνδέσμων ανακατεύθυνσης

Οι επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας δύναται να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων, μέσω συνδέσμων τους οποίους ο κάτοχος της παρούσας παραθέτει για το σκοπό της πληρότητας της παρεχόμενης πληροφορίας. Ο κάτοχος της παρούσας ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενων των σελίδων αυτών και για την ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών, καθώς και για την ενδεχόμενη συμμόρφωση αυτών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η ευθύνη της πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων, βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη και οποιοδήποτε πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση αυτών, όπως η αντιμετώπιση υιών ή επιβλαβών λογισμικών, είναι αποκλειστική ευθύνη των κατόχων και διαχειριστών των σχετικών ιστοσελίδων και του ίδιου του επισκέπτη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας.

Α.6. Δικαιώματα ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ιστοσελίδας

Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει κατά το δοκούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες. Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα να παρέχει το περιεχόμενο της αδιάλειπτα και δίχως προβλήματα, όμως δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο της σελίδας θα παρέχεται τόσο αδιάλειπτα όσο και δίχως σφάλματα. Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής, δεν εγγυάται επίσης ότι η εν λόγω ιστοσελίδα θα παρέχεται δίχως επιβλαβή λογισμικά ή υιούς όμως δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών με σκοπό της αποκατάσταση της ιστοσελίδας. Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της σελίδας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταργήσει μέρος του περιεχομένου ή όλο το περιεχόμενο, κατά τη βούλησή του, καθώς και να καταργήσει την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ή και ακόμη την ίδια την ιστοσελίδα, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών της.

Α.7. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Ο κάτοχος και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς και δίχως προειδοποίησης τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης καθώς και της πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ως άνω όροι χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο και οποιαδήποτε διάταξη εξ’ αυτών καταστεί αντίθετη προς τον ισχύοντα νόμο, τότε παύει αυτομάτως να ισχύει, δίχως όμως τούτο να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων χρήσης. Οποιαδήποτε αλλαγή θα εμφανίζεται στο συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι είναι ενήμεροι μέχρι τις 15.03.2022

 

Πρότυπο WCAG2.0 για πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

Α. Δήλωση Συμμόρφωσης

Η παρούσα ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στο πρότυπο WCAG2.0, που καθιστά την περιήγηση των ΑΜΕΑ ευκολότερη. Το πρότυπο WCAG 2.0 αφορά τη Σύσταση του οργανισμού W3C σχετικά με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοσης 2.0 οι οποίες είναι ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 11 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html. Το εν λόγω πρότυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative - WAI) και αναπτύχθηκε με βάση την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως αυτή επικυρώθηκε από τα μέλη του Οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) το 2006. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω σύμβαση και τις προβλέψεις της, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.

Β. Λεπτομέρειες Προσβασιμότητας

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλοεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Σκοπός μας είναι η ενσωμάτωση υψηλού επιπέδου προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα μας για τα άτομα με αναπηρία. Για το λόγο αυτό υλοποιήσαμε στην ιστοσελίδα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Μπάρα Προσβασιμότητας
α. Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
β. Αυξομείωση μεγέθους δρομέα
γ. Οδηγός Ανάγνωσης
δ. Αλλαγή της θεματικής παραλλαγής
ε. Ανάγνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τον υπολογιστή
ζ. Αλλαγή αντίθεση φόντου-γραμμάτων
η. Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο
θ. Εντοπισμός συνδέσμων

 

Πολιτική για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Πολιτική Cookies

Στην ιστοσελίδα μας, http://www.psychologoskaterini.gr, χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters), η χρήση των οποίων εναρμονίζεται με τα απαιτούμενα στις κοινοτικές οδηγίες 2002/58 και 2009/136 για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4070/2012 (ePrivacy).

B.1.Tι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας και να εντοπίσουμε προβληματικές σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εμπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών μας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας μας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

B.2. Κατηγοριοποίηση cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδας μας αποτελούνται από cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) και cookies τρίτων μερών (Third-party cookies).

Τα cookies πρώτου μέρους (First-party cookies), αφορούν cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης ή/και στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας, από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς, με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους, για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Τα cookies τρίτων μερών (Third-party cookies) αφορούν cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών. Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο “κοινή χρήση” (share) ή αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο (π.χ. You Tube, Vimeo κτλ.), τα οποία παρέχονται ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία "κοινή χρήση" (share) δεν θα είναι διαθέσιμη και πιθανόν να μην μπορείτε να δείτε κάποιο από τα ενσωματωμένα βίντεο στον ιστότοπό μας.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδας μας κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 1. Απολύτως απαραίτητα
 2. Απόδοσης
 3. Λειτουργικότητας
 4. Στόχευσης

Αναλυτικά:

 1. Cookies Απολύτως απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies σας επιτρέπουν να μετακινείστε στην ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιείτε απαραίτητες λειτουργίες, όπως ασφαλείς περιοχές. Να σημειωθεί ότι αυτά τα cookies δε συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ ή για παρακολούθηση των περιοχών που επισκέπτεστε στο διαδίκτυο.


Χρησιμοποιούμε αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies, για να αναγνωρίζουμε ότι είστε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα μας, για να βεβαιωθούμε ότι θα συνδεθείτε με τη σωστή υπηρεσία στην ιστοσελίδα μας όταν πραγματοποιούμε οποιεσδήποτε αλλαγές στις λειτουργίες της και για τη δρομολόγηση χρηστών σε συγκεκριμένες εφαρμογές μιας υπηρεσίας ή συγκεκριμένους διακομιστές.

 1. CookiesΑπόδοσης

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας (π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα λόγω σφαλμάτων). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, με στόχο να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.


Χρησιμοποιούμε cookies απόδοσης για την διαχείριση σφαλμάτων, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, αναλύοντας τα σφάλματα που προκύπτουν, καθώς και για την παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 1. Cookies Λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να καταχωρούμε ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώνουμε την επίσκεψή σας.

Χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας για να θυμόμαστε ρυθμίσεις που έχετε εφαρμόσει, όπως τη διάταξη, το μέγεθος κειμένου, τις προτιμήσεις και τα χρώματα.

 1. Cookies Στόχευσης

Τα cookies "στόχευσης" συνδέονται με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, όπως τα κουμπιά "Μου αρέσει" και "Κοινοποίηση". Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από τρίτα μέρη ως αντάλλαγμα της αναγνώρισης της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε cookies στόχευσης για τη σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, τα οποία μπορεί κατά συνέπεια να κάνουν χρήση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας, για να σας παρουσιάζουν διαφημίσεις που σας αφορούν όταν επισκέπτεστε άλλους ιστoτόπους.

B.3. Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία εργαλείων στατιστικής ανάλυσης που παρέχεται από τη Google Inc..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας της Google και στην πολιτική προσωπικών δεδομένων αυτής: Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Google και Σελίδες βοήθειας για Google Analytics .

Η Google έχει αναπτύξει πρόσθετο πρόγραμμα με το οποίο ζητάτε από το πρόγραμμα περιήγησης να μη χρησιμοποιεί Google Analytics (Google Analytics opt-out Browser add-on για το Google Analytics JavaScript) (ga.js, analytics.js, dc.js).

Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics, μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου αυτού προγράμματος στην εφαρμογή περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

B.4. Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης (web browser)

Ο κάθε χρήστης του www.psychologoskaterini.gr έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί, σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά περιηγητή/browser:

Η Πολιτική Cookies είναι ενημερωμένη μέχρι τις 15.03.2022

 
Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies που βρίσκονται στη διαδικασία της ταξινόμησης, μαζί με τους παρόχους των μεμονωμένων cookies.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

gdpr

id5-sync.com

HTTP

1 ημέρα

Προσδιορίζει αν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie. Αυτό εξασφαλίζει ότι το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie δεν θα παρουσιαστεί ξανά κατά την επανεισαγωγή.

_cmpQc3pChkKey

consensu.org

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Προσδιορίζει αν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie. Αυτό εξασφαλίζει ότι το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie δεν θα παρουσιαστεί ξανά κατά την επανεισαγωγή.

_cmpQcif3pcsupported

psychologoskaterini.gr

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Προσδιορίζει αν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie. Αυτό εξασφαλίζει ότι το πλαίσιο συγκατάθεσης cookie δεν θα παρουσιαστεί ξανά κατά την επανεισαγωγή.

PHPSESSID

psychologoskaterini.gr

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Διατηρεί την κατάσταση περιόδου σύνδεσης χρήστη σε αιτήματα σελίδας.

sessionId

psychologoskaterini.gr

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Διατηρεί την κατάσταση περιόδου σύνδεσης του επισκέπτη σε αιτήματα σελίδας.

Cookies στατιστικών: Τα cookies στατιστικών βοηθούν τους κατόχους των ιστοσελίδων να καταλάβουν πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ιστοσελίδες συλλέγοντας και γνωστοποιώντας πληροφορίες ανώνυμα.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

_ga

Google

HTTP

24 μήνες

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

_gat

Google

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδας υψηλής επισκεψιμότητας.

_gid

Google

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

collect

google-analytics.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.

ab

agkn.com

HTTP

1 χρόνο

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το χειριστή του ιστοτόπου σε συνδυασμό με δοκιμές πολλαπλών επιλογών. Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να συνδυάσει ή να αλλάξει περιεχόμενο στον ιστότοπο. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να βρει την καλύτερη παραλλαγή / έκδοση του ιστοτόπου.

m

fiftyt.com

HTTP

6 ημέρες

Προσδιορίζει τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να μορφοποιηθεί ανάλογα.

 
 

Cookies στόχευσης/διαφήμισης: Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε ιστοσελίδες. Η πρόθεση είναι να εμφανίζει διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για το χρήστη και συνεπώς πιο πολύτιμες για τους εκδότες και τους εξωτερικούς διαφημιστές.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

c/121/121/0/1.gif

id5-sync.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει στους διαφημιζόμενους τρίτων μερών να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετική διαφήμιση. Αυτή η υπηρεσία αντιστοίχισης παρέχεται από διαφημιστικούς κόμβους τρίτων, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους.

callback

id5-sync.com

HTTP

1 ημέρα

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάσει πιο σχετική διαφήμιση. Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να περιορίζει τον αριθμό των διαφημίσεων που εμφανίζεται στον ίδιο επισκέπτη.

fifid

fiftyt.com

HTTP

1 χρόνο

Καταγράφει τις προτιμήσεις του επισκέπτη και την πλοήγηση του σε πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Αυτό χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη μία σχετική διαφήμιση.

__ab12#

sharethis.com

HTTP

1 χρόνο

παρέχει ένα προσαρμόσιμο εργαλείο κοινής χρήσης κοινωνικού περιεχομένου, καθιστώντας εύκολη την κοινή χρήση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

_cc_aud

crwdcntrl.net

HTTP

269 ημέρες

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του ιστοτόπου του χρήστη, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο και οι σελίδες που έχουν φορτωθεί. Ο σκοπός είναι να ταξινομηθούν οι χρήστες του ιστοτόπου σύμφωνα με παράγοντες όπως η δημογραφική και η γεωγραφική θέση, προκειμένου τα γραφεία μέσων και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους για να επιτρέψουν την προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

_cc_cc

crwdcntrl.net

HTTP

269 ημέρες

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του ιστοτόπου του χρήστη, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο και οι σελίδες που έχουν φορτωθεί. Ο σκοπός είναι να ταξινομηθούν οι χρήστες του ιστοτόπου σύμφωνα με παράγοντες όπως η δημογραφική και η γεωγραφική θέση, προκειμένου τα γραφεία μέσων και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους για να επιτρέψουν την προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

_cc_dc

crwdcntrl.net

HTTP

269 ημέρες

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του ιστοτόπου του χρήστη, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο και οι σελίδες που έχουν φορτωθεί. Ο σκοπός είναι να ταξινομηθούν οι χρήστες του ιστοτόπου σύμφωνα με παράγοντες όπως η δημογραφική και η γεωγραφική θέση, προκειμένου τα γραφεία μέσων και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους για να επιτρέψουν την προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

_cc_id

crwdcntrl.net

HTTP

269 ημέρες

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του ιστοτόπου του χρήστη, όπως ο αριθμός επισκέψεων, ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο και οι σελίδες που έχουν φορτωθεί. Ο σκοπός είναι να ταξινομηθούν οι χρήστες του ιστοτόπου σύμφωνα με παράγοντες όπως η δημογραφική και η γεωγραφική θέση, προκειμένου τα γραφεία μέσων και μάρκετινγκ να δομήσουν και να κατανοήσουν τις ομάδες-στόχους τους για να επιτρέψουν την προσαρμοσμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

3pi

id5-sync.com

HTTP

3 μήνες

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει στους εξωτερικούς διαφημιστές να στοχεύουν τον επισκέπτη με σχετική διαφήμιση. Αυτή η υπηρεσία αντιστοίχισης παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

adnxs

sharethis.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Δημιουργεί ομάδες χρηστών (τμήματα) που χρησιμοποιούνται για τη στόχευση διαφημίσεων.

adscores/r.pixel

agkn.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

ca.png

cpx.to

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από το χρήστη κατά την τρέχουσα επίσκεψη στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των αναζητήσεων που περιλαμβάνουν λέξεις-κλειδιά.

car

id5-sync.com

HTTP

1 ημέρα

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

cf

id5-sync.com

HTTP

1 ημέρα

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει στους εξωτερικούς διαφημιστές να εμφανίζουν στον επισκέπτη σχετική διαφήμιση. Αυτή η υπηρεσία αντιστοίχισης παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, γεγονός που διευκολύνει την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

cip

id5-sync.com

HTTP

1 ημέρα

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

ck (new)

go.affec.tv

HTTP

1 χρόνο

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με επισκέψεις χρηστών στον ιστότοπο, όπως σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στοχοθετημένο μάρκετινγκ.

cm

rfihub.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Προσδιορίζει αν τα δεδομένα cookie πρέπει να ενημερωθούν στον browser του επισκέπτη-Αυτό καθορίζεται από τις εξωτερικές εταιρείες παροχής διαφημίσεων.

cnac

id5-sync.com

HTTP

1 ημέρα

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

cpSess

cpx.to

HTTP

1 ημέρα

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε πολλούς ιστoτόπους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η σημασία της διαφήμισης.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

csync.ashx (new)

ml314.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

eud

rfihub.com

HTTP

1 ημέρα

Καταχωρεί τα δεδομένα χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστότοποι που επισκέφθηκαν και σε ποιες διαφημίσεις έκανε κλικ ο χρήστης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσθήκης, με βάση τη μετακίνηση του χρήστη σε ιστoτόπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων.

euds

rfihub.com

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Καταχωρεί τα δεδομένα χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστότοποι που επισκέφθηκαν και σε ποιες διαφημίσεις έκανε κλικ ο χρήστης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσθήκης, με βάση τη μετακίνηση του χρήστη σε ιστoτόπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων.

eyeota

sharethis.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Καταγράφει τις προτιμήσεις του επισκέπτη και την πλοήγηση του σε πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Αυτό χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη μία σχετική διαφήμιση.

fifty

sharethis.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Καταγράφει τις προτιμήσεις του επισκέπτη και την πλοήγηση του σε πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Αυτό χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη μία σχετική διαφήμιση.

id5

id5-sync.com

HTTP

3 μήνες

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

IDE

doubleclick.net

HTTP

1 χρόνο

Χρησιμοποιείται από το Google Double Click για να εγγραφείτε και να αναφέρετε τις ενέργειες του χρήστη στον ιστότοπο μετά από προβολή ή κάνοντας κλικ σε μια από τις διαφημίσεις με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

idsync/ex/receive

tapad.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

int/lotame

sharethis.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της γραμμής εργαλείων κοινής χρήσης. Προσδιορίζει ποιο και πόσα κουμπιά κοινής χρήσης εμφανίζονται στον επισκέπτη.

mako_uid

eyeota.net

HTTP

1 χρόνο

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με επισκέψεις χρηστών στον ιστότοπο, όπως σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στοχοθετημένο μάρκετινγκ.

mediamath

sharethis.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Καταγράφει τις προτιμήσεις του επισκέπτη και την πλοήγηση του σε πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Αυτό χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη μία σχετική διαφήμιση.

NID

google.com

HTTP

6 μήνες

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει μια συσκευή χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

ONPLFTRH

eyeota.net

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση επισκεπτών σε πολλούς ιστoτόπους, προκειμένου να παρουσιάσει σχετική διαφήμιση με βάση τις προτιμήσεις του επισκέπτη

oo

go.affec.tv

HTTP

1 χρόνο

(καινούριο)

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με επισκέψεις χρηστών στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν προσπελαστεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στοχοθετημένο μάρκετινγκ.

pi

ml314.com

HTTP

1 χρόνο

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη κατά την επιστροφή του σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για να επιτρέπονται στοχευμένες διαφημίσεις.

pt

go.affec.tv

HTTP

1 χρόνο

(καινούριο)

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με επισκέψεις χρηστών στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν προσπελαστεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά προφίλ του χρήστη όσον αφορά την επαναπώληση για στοχοθετημένο μάρκετινγκ.

pxcelBcnLcy

sharethis.com

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

(καινούριο)


Επιτρέπει στον επισκέπτη να μοιράζεται περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε πλατφόρμες ή ιστoτόπους κοινωνικών μέσων.

pxcelPage_c010

sharethis.com

HTTP

6 ημέρες

(καινούριο)

Επιτρέπει στον επισκέπτη να μοιράζεται περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε πλατφόρμες ή ιστoτόπους κοινωνικών μέσων.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

rc::c

google.com

HTML

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

(καινούριο)

Google Analytics

rud

rfihub.com

HTTP

1 χρόνο

Καταχωρεί τα δεδομένα χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστότοποι που επισκέφθηκαν και σε ποιες διαφημίσεις έκανε κλικ ο χρήστης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων με βάση την κίνηση του χρήστη σε ιστoτόπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων.

ruds

rfihub.com

HTTP

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Καταχωρεί τα δεδομένα χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, οι ιστότοποι που επισκέφθηκαν και σε ποιες διαφημίσεις έκανε κλικ ο χρήστης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων με βάση την κίνηση του χρήστη σε ιστoτόπους που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο διαφημίσεων.

SEUNCY

semasio.net

HTTP

179 ημέρες


Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη για μελλοντικές επισκέψεις.

sharethis/1/info2

uipglob.semasio.net

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης


Επιτρέπει στον επισκέπτη να μοιράζεται περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε πλατφόρμες ή ιστoτόπους κοινωνικών μέσων.

smd

rfihub.com

HTTP

1 χρόνο

Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον επισκέπτη σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση - Η υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικούς διαφημιστικούς κόμβους, οι οποίοι διευκολύνουν την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιστές.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

TapAd_DID

tapad.com

HTTP

2 μήνες

Χρησιμοποιείται για να καθορίσει ποιος τύπος συσκευών (smartphones, tablet, υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ.) χρησιμοποιείται από έναν χρήστη.

TapAd_TS

tapad.com

HTTP

2 μήνες

Χρησιμοποιείται για να καθορίσει ποιος τύπος συσκευών (smartphones, tablet, υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ.) χρησιμοποιείται από έναν χρήστη.

TDCPM

adsrvr.org

HTTP

1 χρόνο

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει μια συσκευή χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

TDID

adsrvr.org

HTTP

1 χρόνο

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει μια συσκευή χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

1 ημέρα


Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει τα cookies.

ttd

sharethis.com

Pixel

Λήγει με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης

Αυτά είναι cookies που χρησιμοποιούνται από το widget ShareThis για να επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από ειδησεογραφικά / blog σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Αυτά συλλέγουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ιστορικό χρήσης, τις τάσεις και τις μετρήσεις των αναδημοσιεύσεων των κοινωνικών μέσων, τη γεωγραφική θέση των χρηστών, τους τύπους συσκευών που χρησιμοποιούνται και το ιστορικό των επισκεπτών των ιστοτόπων.

uuid

avocet.io

HTTP

1 χρόνο

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της συνάφειας των διαφημίσεων συλλέγοντας δεδομένα επισκεπτών από πολλούς ιστoτόπους - αυτή η ανταλλαγή των δεδομένων των επισκεπτών παρέχεται συνήθως από ένα εξωτερικό κέντρο δεδομένων ή ανταλλαγή διαφημίσεων.

ONOMA

ΠΗΓΗ/ΠΑΡΟΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΛΗΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ

uuid

mathtag.com

HTTP

1 χρόνο


Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν φορτωθεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στοχευμένες διαφημίσεις.

uuid2

adnxs.com

HTTP

3 μήνες

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει μια συσκευή χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

uuidc

mathtag.com

HTTP

1 χρόνο


Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν φορτωθεί. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στοχευμένες διαφημίσεις.

 

Επικοινωνήστε με τον ψυχολόγο για μια πρώτη συνεδρία γνωριμίας

Αποφθέγματα

 • Επίκτητος
  Ανέχου και απέχου. Μετάφραση: να έχεις υπομονή και εγκράτεια.
  Επίκτητος
 • Freud
  Ο άνθρωπος είναι το προϊόν των τραυμάτων της παιδικής του ηλικίας
  Freud
 • Sartr
  Όλα έχουν γίνει κατανοητά, εκτός από το πώς να ζούμε.
  Sartr
 • Σένεκας
  Vivamus, moriendum est (απόδοση: ας ζήσουμε [αφού] πρέπει να πεθαίνουμε)
  Σένεκας
 • Κικέρων
  Μια ευτυχισμένη ζωή έχει να κάνει με τη γαλήνη του νου.
  Κικέρων
 • Yalom
  Η ζωή είναι μια σπίθα ανάμεσα σε δυο όμοια κενά: το σκοτάδι πριν τη γέννηση και το σκοτάδι μετά το θάνατο.
  Yalom
 • Freud
  Η σκέψη είναι δράση σε πρόβα.
  Freud
 • Κομφούκιος
  Αυτός που ξέρει όλες τις απαντήσεις, δεν έχει ερωτηθεί όλες τις ερωτήσεις.
  Κομφούκιος
 • Κομφούκιος
  Η μόρφωση χωρίς σκέψη προκαλεί σύγχυση. Η σκέψη χωρίς μόρφωση παραπαίει.
  Κομφούκιος
 • Αριστοτέλης
  Άνευ αιτίου ουδέν έστιν.
  Αριστοτέλης
 • Αριστοτέλης
  Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις τα μαθαίνεις κάνοντας τα.
  Αριστοτέλης
 • Αριστοτέλης
  Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά από τις ανθρώπινες κοινωνίες, είναι είτε θηρίο, είτε θεός.
  Αριστοτέλης
 • Αριστοτέλης
  Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.
  Αριστοτέλης
 • Αριστοτέλης
  Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον που τον θαυμάζει ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο αν ο άλλος τον ξεπεράσει.
  Αριστοτέλης
 • Freud
  Κάποια μέρα κοιτάζοντας πίσω τα χρόνια που αγωνίστηκες θα σου φαίνονται τα πιο ωραία.
  Freud
 • Freud
  Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά ελευθερία, επειδή η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης και οι περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν την ανάληψη ευθύνης.
  Freud
 • Πλάτων
  Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού.
  Πλάτων
 • Skinner
  Παιδεία είναι αυτό που επιβιώνει όταν όλα όσα έχουν μαθευτεί ξεχνιούνται.
  Skinner
 • Skinner
  Ένας άνθρωπος που έχει τιμωρηθεί δεν είναι στο εξής λιγότερο επιρρεπής προς μια δεδομένη συμπεριφορά. Στην καλύτερη περίπτωση, μαθαίνει πώς να αποφεύγει την τιμωρία.
  Skinner
 • Skinner
  Οι συνέπειες μιας πράξης επηρεάζουν την πιθανότητα να επαναληφθεί.
  Skinner
 • Beck
  Το δυνατότερο άτομο δεν είναι αυτό που κάνει τον περισσότερο θόρυβο αλλά αυτό που ήσυχα κατευθύνει τη συζήτηση προς τον ορισμό για την επίλυση προβλημάτων.
  Beck
 • Bandura
  Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις ικανότητές τους έχουν μια προφανή επίδραση σε αυτές τις ικανότητες.
  Bandura
 • Rogers
  Το παράδοξο είναι πως όταν αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι, τότε μπορώ να αλλάξω.
  Rogers
 • Rogers
  Η καλή ζωή είναι μια διαδικασία, όχι μια κατάσταση ύπαρξης. Είναι μια κατεύθυνση όχι ένας προορισμός.
  Rogers
 • Rogers
  Το μόνο άτομο που δεν μπορεί να βοηθηθεί είναι το άτομο που κατηγορεί τους άλλους (για τα προβλήματά του).
  Rogers
 • Rogers
  Το μόνο άτομο που είναι μορφωμένο είναι αυτό που έχει μάθει να μαθαίνει και να αλλάζει.
  Rogers
 • Erikson
  Όσο περισσότερο γνωρίζεις τον εαυτό σου, τόσο περισσότερη υπομονή έχεις για αυτό που βλέπεις στους άλλους.
  Erikson
 • Erikson
  Οι έφηβοι χρειάζονται την ελευθερία να επιλέγουν αλλά όχι τόση ελευθερία που να μην μπορούν στην πραγματικότητα να κάνουν μια επιλογή.
  Erikson
 • Erikson
  Το παιχνίδι είναι η πιο φυσική μέθοδος αυτοϊασης που παρέχει η παιδική ηλικία.
  Erikson
 • Piaget
  Όταν μαθαίνεις κάτι στο παιδί του παίρνεις για πάντα την ευκαιρία να το ανακαλύψει μόνο του.
  Piaget
 • Piaget
  Η εμπειρία προηγείται της κατανόησης.
  Piaget
 • Piaget
  Ότι βλέπουμε αλλάζει αυτό που ξέρουμε. Ότι ξέρουμε αλλάζει αυτό που βλέπουμε.
  Piaget
 • Beck
  Υπάρχουν ιδιαίτερες ιδιότητες, όπως η δέσμευση, η ευαισθησία, η γενναιοδωρία, η εκτίμηση, η αφοσίωση, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία και όλες είναι ζωτικής σημασίας για μια χαρούμενη σχέση.
  Beck
 • Beck
  Υπάρχουν πιο πολλά στην επιφάνεια από αυτά που μπορούν να δουν τα μάτια σου.
  Beck
 • Αριστοτέλης
  Η ιδιαίτερη υπεροχή του ανθρώπου είναι αυτό που τον διακρίνει από τα ζώα, δηλαδή η λογική.
  Αριστοτέλης
 • Σωκράτης
  Αλίμονο σε αυτούς που δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν.
  Σωκράτης
 • Σωκράτης
  Τα σπουδαία μυαλά συζητούν ιδέες, τα μέτρια μυαλά συζητούν τα γεγονότα, τα αδύναμα μυαλά συζητούν για τους άλλους.
  Σωκράτης
 • Νίτσε
  Αυτοί που έχουν ένα ‘γιατί’ για αν ζουν, μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε ‘πως’.
  Νίτσε
 • Sartr
  Μια χαμένη μάχη είναι η μάχη που νομίζεις ότι έχασες.
  Sartr
 • Jung
  Η λέξη ‘ευτυχία’ θα έχανε τη σημασία της αν δεν την εξισορροπούσε η λύπη.
  Jung
 • Λάο Τσε
  Αν νοιώθεις θλιμμένος ζεις στο παρελθόν. Αν είσαι ανήσυχος ζεις στο μέλλον. Αν είσαι γαλήνιος ζεις στο παρόν.
  Λάο Τσε
 • Κινέζικη Παροιμία
  Καλύτερα να μάθεις κάποιον να ψαρεύει παρά να του προσφέρεις ψάρια να χορτάσει την πείνα του.
  Κινέζικη Παροιμία
 • Jung
  Το εκκρεμές του νου πάλλεται μεταξύ λογικού και παραλόγου, όχι μεταξύ σωστού και λάθους.
  Jung
 • Jung
  Αν είστε ταλαντούχος άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι έχετε κερδίσει κάτι. Σημαίνει απλά το ότι έχετε κάτι να δώσετε πίσω.
  Jung
 • Heidegger
  Όταν ο άνθρωπος αναλώνεται στην καθημερινότητα, αποφεύγει τις βαθύτερες ανησυχίες και τη διαπεραστική αυτοεξέταση.
  Heidegger
 • Επίκτητος
  Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα.     Μετάφραση: Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν αλλά από την άποψή τους για αυτά που συμβαίνουν.
  Επίκτητος
 • Επίκτητος
  Φρόντιζε να τιμωρείς τα ελαττώματά σου, για να μην τιμωρείσαι από αυτά.
  Επίκτητος
 • Επίκτητος
  Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς είτε είσαι μόνος σου είτε με άλλους.
  Επίκτητος
 • Επίκτητος
  Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, αν δεν είναι κύριος του εαυτού του.
  Επίκτητος
 • Επίκτητος
  Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μάθει αυτά που νομίζει ότι ήδη ξέρει.
  Επίκτητος
 • Επίκτητος
  Όταν κάποιος υπερβαίνει το μέτρο, τα πιο ευχάριστα γίνονται τα πιο δυσάρεστα.
  Επίκτητος
error: Content is protected !!